Nhớ Vùng Cao

Tác phẩm đã được triển lãm tại “Triển Lãm Xuân 2019” tại Bảo Tàng Mỹ Thuật TPHCM.

error: Content is protected !!