Cổ Kim Hội Thoại

Tác phẩm đã được triển lãm tại “Triển Lãm Tranh Thủy Mặc 2022” tại Hội Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh.

error: Content is protected !!